Zasady zajęć opiekuńczo - wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych

 

Szanowni Rodzice!

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku, zgodnie z wytycznymi MEN i GIS i MZ informuje, że od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie klas 1 - 3 mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole.

Dyrekcja prosi o dokonanie dogłębnej analizy potrzeb dziecka w zakresie sprawowania opieki na terenie szkoły zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami prawa.

Dziecko musi być zgłoszone do opieki pisemnie ( rodzic musi wypełnić stosowną dokumentację: ankieta epidemiologiczna oraz oświadczenie- dostępne poniżej lub do pobrania w szkole).

KLIKNIJ - ankieta epidemiologiczna oraz oświadczenie (plik w formacie odt)

KLIKNIJ - ankieta epidemiologiczna oraz oświadczenie (plik w formacie pdf)

 

BEZ ZGŁOSZENIA I WYPEŁNIONYCH DOKUMENTÓW  DZIECKO NIE BĘDZIE PRZYJMOWANE DO SZKOŁY.

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W SZKOLE DO DNIA 20 MAJA 2020 R. DO GODZ. 14:00

 

 

 

Wytyczne dla Rodziców

w związku z ogłoszeniem stanu epidemii

związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 

1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Rodzicu, nie posyłaj dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub  w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych  i lekarza.

3. Rodzice/ opiekunowie dzieci są zobowiązani do przekazywania nauczycielowi  informacji na temat stanu zdrowia dziecka oraz wszelkich istotnych informacji mogących mieć związek z ewentualnym podejrzeniem o zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 u osób z otoczenia dziecka.

4. Rodzice/opiekunowie dzieci  są zobowiązani do regularnego przypominania dziecku o przestrzeganiu zasad higieny, bezpieczeństwa i i zachowania (dystans społeczny między sobą wynosi 1,5 m). Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

5. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

6. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.

7. Nauczyciel/ pracownik szkoły  niezwłocznie kontaktuje się z rodzicem  dziecka celem poinformowania go o zaistniałej sytuacji. Rodzic jest zobowiązany w jak najkrótszym możliwym terminie odebrać dziecko z szkoły.

8.  Rodzic informuje niezwłocznie dyrektora jednostki o wyniku konsultacji lekarskiej.

9. Dziecko może być odbierane i przyprowadzane wyłącznie przez osoby zdrowe. Jeśli jest to  możliwe przez jedną i tę samą osobę.

10. Rodzicu zaopatrz swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły.

11. W przestrzeni wspólnej wyznaczonej przez dyrektora szkoły  może przebywać  1 rodzic  z dzieckiem w odstępie od kolejnego rodzica min. 2m. Kolejni rodzice przyprowadzający dzieci są zobowiązani do oczekiwania przed wejściem do budynku szkoły.

12. Po nieobecności dziecka w szkole, rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko jest zobowiązana do ponownego wypełnienia ankiety o stanie zdrowia dziecka oraz własnego.

13. W celu umożliwienia szybkiej komunikacji rodzice i opiekunowie dzieci są zobowiązani do poinformowania personelu szkoły o aktualnych danych kontaktowych ( numery telefonu).

 

Wytyczne zostały opracowane na podstawie :

* Regulaminu dotyczącego wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w PSP nr 5 z OI w Kluczborku stosowanych celem przeciwdziałania epidemii COVID-19 

* Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na    COVID-19

* Wytycznych  przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r.

 

Dyrektor szkoły – Marek Tobiasz

 

 

 

drukuj
powrót