Historia szkoły

           „Tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego”, to zadanie realizowane było w latach 60-tych XX wieku. W powiecie kluczborskim zaplanowano wybudowanie czterech takich szkół. Budowę „tysiąclatki”, czyli Szkoły Podstawowej nr 5 w Kluczborku zaplanowano na rok 1960. Wybrano lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowego liceum pedagogicznego. Planowano bowiem, że będzie to szkoła praktyk pedagogicznych dla tegoż liceum. Budowę rozpoczęto jednak dopiero w 1965 roku, a ukończono 25 sierpnia 1966, czyli trzy miesiące przed planowanym terminem.

,,Niech ta szkoła stanie się kuźnią wielkich ludzi i gorących patriotów ziemi kluczborskiej”.

            Tymi słowami wpisał się do kroniki szkolnej pierwszy kierownik szkoły Aleksander Kulikowski. Jego zastępcą został Stanisław Mazurkiewicz.
               Grono nauczycielskie liczyło wówczas 20 osób, a naukę w pierwszym roku szkolnym w 15 oddziałach klasowych rozpoczęło 598 uczniów.
        Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku otrzymała imię Emilii Plater, bohaterki powstania listopadowego, która patronuje tej placówce do dnia dzisiejszego.

       Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej odbyło się 24 czerwca 1966 roku. Zapoznano grono ze składem nauczycieli, podano informacje dotyczące obwodu oraz omówiono organizację pracy szkoły i program rozpoczęcia roku szkolnego 1966/1967.

Skład pierwszej Rady Pedagogicznej:

Aleksander Kulikowski – kierownik szkoły

Stanisław Mazurkiewicz – zastępca

1. Janina Buryn

2 .Barbara Dąbrowska

3. Irena Dermin

4. Stanisława Jach

5. Alicja Kędzia

6. Maria Kulikowska

7. Halina Łucewicz

8. Stanisława Fojtar

9. Zofia Galińska

10. Maria Marciniszyn

11. Zofia Ornatowska

12. Stanisława Prochota

13. Andrzej Puchrowicz

14. Józefa Rubisz

15. Zofia Solecka

16. Maria Witkowska

17. Józef Zieliński

18. Maria Kowarzyk

     W kolejnych latach liczba uczniów stale rosła. Przybywało również nowych nauczycieli. Taka sytuacja trwała w szkole do początku lat siedemdziesiątych.
       W związku z niżem demograficznym zaczęto tworzyć w Polsce szkoły gminne. W powiecie kluczborskim także modernizowano sieć szkolną. W lutym 1973 roku w Kolegium Kuratorium Okręgu Szkolnego Opolskiego w Kluczborku zapadła decyzja o utworzeniu w Szkole Podstawowej nr 5 Zbiorczej Szkoły Gminnej w roku szkolnym 1974/1975. W jej skład weszły wówczas szkoły z Ligoty Górnej, Ligoty Dolnej, Kraskowa i Bogdańczowic. Wcześniej placówka przeznaczona była dla 400 uczniów, a wówczas musiała pomieścić 805 dziewcząt i chłopców. W tej sytuacji wykorzystano wszystkie możliwe sale lekcyjne łącznie z czytelnią i salami świetlicowymi. Na szczęście taki stan rzeczy nie trwał długo – Zbiorcza Szkoła Gminna istniała dwa lata szkolne (1974/1975 – 1975/1976).

          Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych nastąpiła rozbudowa miasta Kluczbork.
Nowe osiedla wybudowane wokół szkoły znacznie zwiększyły liczebność uczniów, a tym samym spowodowały konieczność zatrudnienia nowych nauczycieli.
W szkole ponownie zaistniały trudne warunki lokalowe. Uczniowie uczyli się na trzy zmiany. Lekcje zaczynały się godz.7 ²° i trwały do 17 ³°. W latach 1994/1995  liczba uczniów wzrosła, aż do1269, a oddziałów do 51.

           Kiedy w roku 1981 w ramach nowego systemu edukacji wprowadzono powszechne wychowanie przedszkolne dla dzieci 6-letnich i trzyletnie nauczanie początkowe, w szkole zaczęły funkcjonować tzw. „klasy zerowe”( 1983-1992 ).

          W drugiej połowie lat osiemdziesiątych, ze względu na trudności lokalowe, podjęto decyzję o rozbudowie szkoły. Do chwili ukończenia przedsięwzięcia, korzystano z sal katechetycznych przy kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Kluczborku oraz sal lekcyjnych Zespole Szkól Rolniczych przy ul. Ligonia. Tak było przez dwa lata tj. 1990/1991 i 1991/1992.

           Nowy rok szkolny 1992/1993 młodzież i nauczyciele powitali w nowo rozbudowanej szkole. Warunki uczenia się i nauczania uległy radykalnej poprawie, gdyż szkoła wzbogaciła się o nowe sale lekcyjne oraz drugą salę gimnastyczną. W roku szkolnym 1998/99 w wyniku reformy systemu edukacji narodowej, szkoła została podzielona na dwie placówki: sześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. W ten sposób wróciliśmy do starej bazy lokalowej.
           W 2001 roku szkoła wyszła naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego i poszerzyła swoja ofertę edukacyjną o oddziały integracyjne. Z tego powodu budynek został pozbawiony częściowo barier architektonicznych i dostosowany do potrzeb uczniów  niepełnosprawnych. W roku szkolnym 2006/2007 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku obchodziła jubileusz, a mianowicie 40 lat swego istnienia, w tym 5 lat integracji.
           Z tej okazji uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Obchody 40-lecia rozpoczęły się mszą  świętą w kościele  pod wezwaniem NSPJ, a następnie  w  Sali Publicznego Gimnazjum nr 5 odbyła się akademia i wręczenie nagród  dla najlepszych dyrektorów i pedagogów w gminie. W uroczystości udział wzięli  dyrektorzy szkoły, obecni i dawni oraz przedstawiciele władz miasta, gminy, oświaty i związków zawodowych.

Funkcję dyrektorów szkoły pełnili:

1.Kier. Aleksander Kulikowski                1966/1967 – 1973/1974

   Z-cy: Stanisław Mazurkiewicz              1966/1967 – 1969/1970

             Andrzej Puchrowicz                   1970/1971 – 1973/1974

2. Dyr. Irena Kielar                                  1973/1974 - 1991/1992

                                 Dyr. Szkóły Gminnej 1974/1975 - 1975/1976

Z-cy: Andrzej Puchrowicz                       1974/1975 – 1977/1978

          Irena Cheńska                              1974/1975 – 1992/1993

          Grażyna Golińska                          1984/1985 – 1992/1993

          Alina Czekańska       ( pełniąca obowiązki z-cy ) 1991/1992

          Jerzy Michniewicz    ( pełniący obowiązki z-cy ) 1991/1992

3.Dyr. Tadeusz Michałkiewicz                 1992/1993 - 1996/1997

  Z-ca: Lidia Bogucka - Lukas                 1992/1993 - 1996/1997

           Alina Czekańska                          1992/1993 - 1993/1994

           Anna Grażyna Kupińska              1993/1994 - 1995/1996

           Lucyna Zalcman                          1994/1995 – 1995/1996

           Bożena Dąbrowska                     1996/1997

4.Dyr. Roman Kamiński                          1997/1998

 Z-ca: Janina Szott                                  1997/1998

           Marek Tobiasz                             1997/1998

5. Dyr. Marek Tobiasz                             1998/1999 – nadal

 Z-ca: Janina Szott                                 1998/1999 – 2001/2002

          Jolanta Kielar                              1998/1999 – nadal

 

      Obecnie w budynku szkoły mieści się19 sal lekcyjnych wyposażonych w odpowiednio dobrany zestaw środków dydaktycznych. Do celów edukacyjnych wykorzystywane są m. in. magnetofony, odtwarzacze video, DVD, rzutniki pisma, tablice multimedialne.
Ze  względu  na  ich  mobilność  są  one  również  wykorzystywane  przy  realizacji  różnych  uroczystości, spotkań  i projektów  realizowanych  na  sali  gimnastycznej. 

     Zajęcia  komputerowe  dla  uczniów  prowadzone są  w  2  pracowniach,  w  których  odpowiednio  jest  9  i  14  stanowisk  do  samodzielnej  pracy  z  urządzeniem.  Szkoła  jest w  pełni  skomputeryzowana. Ponadto do dyspozycji  uczniów i nauczycieli  są  kserokopiarki,  drukarki  i  komputery, które  znajdują  się  w  salach  dla  klas  integracyjnych,  bibliotece, gabinecie  pedagoga,  sekretariacie  i  pokoju  nauczycielskim.  Część  urządzeń  obsługuje  administrację  szkoły. Nauczyciele na bieżąco korzystają z dostępu do platformy edukacyjnej opolskiej  e-szkoły. Na terenie budynku, zwłaszcza korytarzach i przed  wejściem   działa  monitoring.

     Wygospodarowano i urządzono pomieszczenia przewidziane do pracy indywidualnej i z małymi grupami uczniów. Takich salek jest na terenie szkoły 4, z czego najatrakcyjniejsze z nich to wspólny gabinet pedagoga szkolnego i psychologa oraz logopedów. Ten ostatni poza  tradycyjnym  wyposażeniem  posiada m.in. od  2007 r. sprzęt do  treningu  audio -psycho - lingwistycznego, lustra, materace itp.

      W  związku ze zmianami wprowadzonymi przez MEN od roku szkolnego 2014/2015 na  terenie szkoły działają 2 świetlice szkolne: dla uczniów klas I  oraz  uczniów  starszych. Opiece pozalekcyjnej powierzonych jest 80 dzieci młodszych i 119 starszych. Z  tego 45  jest dowożonych i odwożonych ze szkoły do Smard i Unieszowa.
13 uczniów niepełnosprawnych naszej szkoły oraz PS nr 6 i Przedszkola nr 2 w Kluczborku objętych jest opieką podczas dowozów  indywidualnych na  terenie miasta i gminy.

     W bibliotece szkolnej uczniowie i nauczyciele maja  do dyspozycji bogaty księgozbiór, w tym wiele pozycji  encyklopedycznych, także multimedialnych. Cała zawartość katalogów bibliotecznych od  roku 2015 jest całkowicie skomputeryzowana, co  zdecydowanie  poprawiło  obsługę  czytelników.  Księgozbiór   powiększa  się   każdego  roku  poprzez  udział  w  różnych akcjach, programach i  projektach  oraz  konieczność  dokonania zakupów  wymaganych aktualizacją  podstawy programowej i nowościami na rynku wydawniczym, a także zainteresowaniami samych uczniów. Te ostatnie uczniowie mogą  rozwijać,  korzystając
z dostępu  do 4 stanowisk komputerów i  drukarek.

     Aby poprawić  warunki nauki  uczniom niepełnosprawnym na  trenie szkoły w  latach  2006 – 15  wykonano wspólny podjazd  do  stołówki,  biblioteki, sali  komputerowej oraz  gabinetu pedagogiczno-psychologicznego. Przeprowadzono modernizację boiska  szkolnego  i  windy  na zewnątrz budynku. Z pomocą  środków  Unii  Europejskiej wykonano plac zabaw 
z odpowiednimi urządzeniami dostępny również dla lokalnej społeczności.

       Na  terenie szkoły znajduje  się  sala  gimnastyczna z odpowiednim zapleczem: szatniami dla dziewczynek i chłopców,  magazynem sprzętu i pomieszczeniem socjalnym dla  nauczycieli.  Zajęcia wychowania fizycznego  realizowane  są  również 
na kluczborskiej  pływalni  oraz w  sali  zajęć  korekcyjnych  oddanej  do  użytku  w  roku 2012.  Jej wyposażenie 
w  specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji  było możliwe dzięki funduszom uzyskanym od sponsorów oraz pomocy Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie. Powstanie tego pomieszczenia spowodowane było koniecznością prowadzenia zajęć korekcyjnych dla  wymagających tego  uczniów.

       Grono pedagogiczne PSP nr 5 z OI w  Kluczborku w roku 2016  liczy 58  osób. Spośród  nich 30  to  nauczyciele dyplomowani, 15 – mianowani, 11 – kontraktowi i 2 stażystów. Wielu  spośród  grona posiada  uprawnienia  do  nauczania  kilku  przedmiotów 
i stale  podnosi  swoje  kwalifikacje  oraz  uczestniczy  w  doskonaleniu  zawodowym. Efektem  tego  są  dodatkowe  specjalizacje, np. 5 z logopedii, 15 - oligofrenopedagogiki, 10 terapii  pedagogicznej, 3 gimnastyki korekcyjnej i 1 z  rehabilitacji. Część nauczycieli to absolwenci tej szkoły, w  której obecnie uczą.
       Obecnie w szkole uczy się 453 osoby w 18 oddziałach  Wśród nich są uczniowie dojeżdżający ze Smard, Unieszowa.
W porównaniu do lat ubiegłych jest to najniższa ilość uczniów w historii szkoły, co jest wynikiem niżu demograficznego. Wcześniej liczebność uczniów kształtowała się w granicach 600 – 700 osób do roku 1983, a następnie 800 – 1270 do połowy lat dziewięćdziesiątych. Później ilość uczniów systematycznie spadała, aż osiągnęła obecny poziom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj
powrót