Zasady ogólne zdalnego nauczania

Zasady ogólne zdalnego nauczania

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku

 

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.),

 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)

1. Nauczanie zdalne realizowane będzie przy wykorzystaniu:

-  materiałów i funkcji Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez MEN pod adresem www.epodreczniki.pl,

- materiałów zamieszczanych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

- materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii oraz podręczników i zeszytów ćwiczeń uczniów używanych dotychczasowo w szkole.

2. Inne źródła wiedzy mogą być wykorzystywane jako źródła fakultatywne, nieobowiązkowe.

3. Inne źródła, platformy stosowane przez nauczyciela.

4. Podstawowym komunikatorem z uczniami i rodzicami/prawnymi opiekunami jest dziennik elektroniczny Librus.

5. Inne źródła komunikacji z uczniami i rodzicami/prawnymi opiekunami mogą być

wykorzystywane, jako komunikatory fakultatywne, nieobowiązkowe i za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

6. W przypadku braku możliwości korzystania przez ucznia lub rodziców/prawnych opiekunów z dziennika Librus zasady przekazywania informacji materiałów ustalone zostaną indywidualnie za pośrednictwem wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu.

7. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest zadbanie, by każdy uczeń otrzymywał na bieżąco materiały edukacyjne. Jeżeli uczeń nie odbiera materiałów to obowiązkiem wychowawcy jest zbadanie przyczyn tej sytuacji.

8. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest monitorowanie udziału wychowanków w zdalnym nauczaniu. W przypadku, gdy uczeń lub rodzic/opiekun prawny nie loguje się do systemu Librus powyżej 3 dni nauczyciel informuje o tym wychowawcę a ten zobowiązany jest do kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi.

9. Treści nauczania powinny być zgodne z podstawą programową i rozkładem materiału (zmodyfikowanym na potrzeby nauczania zdalnego – realizujemy tylko najważniejsze treści).

10. Na czas nauczania zdalnego ustalony zostanie nowy plan zajęć, który publikowany będzie na stronie internetowej szkoły do piątku tygodnia poprzedzającego dany tydzień.

11. W danym dniu dzieci otrzymują tylko materiał z zaplanowanych przedmiotów do godziny 15:00.

12. Zasady oceny wykonywanych zadań przez uczniów, określa każdy nauczyciel, zgodnie z istniejącymi możliwościami po stronie ucznia. Zadania mogą być n. wysłane za pośrednictwem dziennika Librus przez zakładkę Dziennik/zadania domowe w klasach IV-VIII, natomiast w klasach I-III poprzez zakładkę wiadomości.

13. Każda ocena musi być opatrzona komentarzem nauczyciela z informacją zwrotną dla rodzica/ opiekuna prawnego – ocenianie kształtujące.

14. Na wykonanie zadania przez uczniów nauczyciel planuje rozsądny czas – kilka dni.

15. Uczeń ma prawo poprawić każdą oceną na zasadach ustalonych przez nauczyciela z rodzicami/opiekunami prawnymi.

16. W przypadku problemów z opanowaniem nowego materiału przez ucznia rodzic/opiekun prawny zgłasza sytuację do wychowawcy i nauczyciela przedmiotu. Wychowawca zaś informuje o tym Dyrektora Szkoły.

17. Odebranie wiadomości przez ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego jest jednocześnie potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach.

18. Nauczyciele przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty tak planują pracę by nadal systematycznie przygotowywać uczniów do egzaminu – utrwalanie materiału.

 

 

Zasady ogólne zdalnego nauczania wymagają wpisu do statutu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku.

drukuj
powrót